Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Księgowości

Zadania działu

 • dekretacja dowodów księgowych dotyczących działalności dydaktycznej, Inwestycji budowlanych i aparaturowych, Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Własnego Funduszu Stypendialnego
 • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • terminowe rozliczanie rozrachunków, dochodzenie roszczeń i ściąganie zasądzonych należności oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni
 • przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji:
  • środków na rachunkach bankowych,
  • należności,
  • pożyczek,
  • zobowiązań
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Uczelni
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej Uniwersytetu zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań wg przyjętych zasad rachunkowości
 • prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzenie prawidłowej ewidencji oraz terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla Urzędu Skarbowego

Pracownicy działu

Kierownik

mgr Katarzyna Goraj
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 14 61
katarzyna.goraj@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Bieżący nadzór nad prawidłowym obciążeniem kosztów, nakładów wg. dokumentacji księgowej.

Zastępcy Kierownika

mgr Beata Słowik
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 11 73, tel/fax (12) 637 96 63
beata.slowik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Nadzór nad przeprowadzaną wnidykacją należności i zobowiązań oraz windykacja należności i zobowiązań wewnętrznych. Bieżąca kontrola prawidłowości księgowań na kosztach i przychodach jednostek Uczelni.

mgr Ewa Białko-Wyzga
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 17 07, tel/fax (12) 637 96 63
ewa.bialko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Biblioteka Jagiellońska, Sekcja ds Konferencji, Wydział Polonistyki, Fundusz Stypendialny, Bursa Jagiellońska. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pozostali pracownicy

mgr Ewa Gąsiorska
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 15 87, tel/fax (12) 637 96 63
ewa.gasiorska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Zarządzania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydział Filozoficzny, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Matematyki, Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii, Wydział Historyczny, Jagiellońskie Centrum Językowe, Szkoły Doktorskie. Księgowanie dokumentów rozliczeń delegacji zagranicznych w ramach działalności rozliczanej przez Dział Księgowości.

mgr Ewa Kost
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 89, tel/fax (12) 637 96 63
ewa.kost@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: dochody pozabudżetowe, Wydział Filologiczny, Instytut Konfucjusza. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków inwestycyjnych wraz z rozliczeniem z jednostkami finansującymi.

mgr Marta Zwierzyńska - Dwurnik
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 11 54, tel/fax (12) 637 96 63
marta.zwierzynska-dwurnik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej (w tym dokumentów dotyczących zwrotów wadiów i gwarancji). Windykacja należności od kontrahentów zewenętrznych wraz inwentaryzają sald.

Lidia Woźniczka
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 637 96 63, tel/fax (12) 637 96 63
lidia.wozniczka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Domy Profesorskie, opłaty rekrutacyjne. Windykacja należności działalności dydaktycznej wraz z inwentaryzacją sald należności.

mgr Anna Gajewska
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 86, tel/fax (12) 637 96 63
anna.gajewska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Anna Wędzicha
ul. Gołębia 24 pok. nr 50a, 31-007 Kraków
(12) 663 11 03, tel/fax (12) 637 96 63
anna.wedzicha@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

Zofia Kamińska
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 90, tel/fax (12) 637 96 63
zofia.kaminska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni.

mgr Katarzyna Jagosz - Curzydło
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 91, tel/fax (12) 637 96 63
katarzyna.jagosz-curzydlo@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe.

Janina Wyroba
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 11 82, tel/fax (12) 637 96 63
janina.wyroba@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych związanych z kartami VE, księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów.

Lic. Samanta Kapcia
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 11 74, tel/fax (12) 637 96 63
samanta.cholewa@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej.

Ewa Zalecka
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 11 83, tel/fax (12) 637 96 63
ewa.zalecka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni.

mgr Joanna Górska
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 88, tel/fax (12) 637 96 63
joanna.lucka@.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

mgr Anna Bosowiec
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 15 85, tel/fax (12) 637 96 63
anna.bosowiec@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Ilona Baltaza
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 85, tel/fax (12) 637 96 63
ilona.baltaza@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Ilona Gas
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 92, tel/fax (12) 637 96 63
ilona.rybka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych subwencji, administracji ogólnouczelnianej, wynagrodzeń, Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków z jednoczesnym rozliczaniem kontrahentów.

mgr Barbara Leks-Wojtaszkiewicz
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 59, tel/fax (12) 637 96 63
barbara.leks-wojtaszkiewicz@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej

mgr Edyta Sokołowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 62, tel/fax (12) 637 96 63
e.sokolowska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej

lic. Małgorzata Jakubus
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 58, tel/fax (12) 637 96 63
malgorzata.jakubus@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej