Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Księgowości

Zadania działu

 • dekretacja dowodów księgowych dotyczących działalności dydaktycznej, Inwestycji budowlanych i aparaturowych, Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Własnego Funduszu Stypendialnego
 • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • terminowe rozliczanie rozrachunków, dochodzenie roszczeń i ściąganie zasądzonych należności oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni
 • przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji:
  • środków na rachunkach bankowych,
  • należności,
  • pożyczek,
  • zobowiązań
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Uczelni
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej Uniwersytetu zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań wg przyjętych zasad rachunkowości
 • prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzenie prawidłowej ewidencji oraz terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla Urzędu Skarbowego

Pracownicy działu

Kierownik

mgr Katarzyna Goraj
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 14 61
katarzyna.goraj@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Bieżący nadzór nad prawidłowym obciążeniem kosztów, nakładów wg dokumentacji księgowej.

Zastępcy Kierownika

mgr Beata Słowik
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 11 73
beata.slowik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Nadzór nad przeprowadzaną windykacją należności i zobowiązań oraz windykacją należności i zobowiązań wewnętrznych. Bieżąca kontrola prawidłowości księgowań na kosztach i przychodach jednostek Uczelni.

mgr Ewa Białko - Wyzga
ul. Gołębia 24 pok. nr 49, 31-007 Kraków
(12) 663 17 07
ewa.bialko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Biblioteka Jagiellońska, Sekcja ds Konferencji, Wydział Polonistyki, Fundusz Stypendialny, Bursa Jagiellońska. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pozostali pracownicy

mgr Ewa Gąsiorska
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 15 87
ewa.gasiorska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Zarządzania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydział Filozoficzny, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Matematyki, Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii, Wydział Historyczny, Jagiellońskie Centrum Językowe, Szkoły Doktorskie. Księgowanie dokumentów rozliczeń delegacji zagranicznych w ramach działalności rozliczanej przez Dział Księgowości.

Lic. Magdalena Jamka
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 58
magdalena.jamka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej.

mgr Ewa Kost
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 89
ewa.kost@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: dochody pozabudżetowe, Wydział Filologiczny, Instytut Konfucjusza. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków inwestycyjnych wraz z rozliczeniem z jednostkami finansującymi.

mgr Marta Zwierzyńska - Dwurnik
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 11 54
marta.zwierzynska-dwurnik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej (w tym dokumentów dotyczących zwrotów wadiów i gwarancji). Windykacja należności od kontrahentów zewnętrznych wraz inwentaryzacją sald.

Lidia Woźniczka
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 11 55
lidia.wozniczka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Domy Profesorskie, opłaty rekrutacyjne. Windykacja należności działalności dydaktycznej wraz z inwentaryzacją sald należności.

mgr Anna Gajewska
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 86
anna.gajewska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Anna Wędzicha
ul. Gołębia 24 pok. nr 50a, 31-007 Kraków
(12) 663 11 03
anna.wedzicha@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

Zofia Kamińska
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 90
zofia.kaminska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni.

mgr Katarzyna Jagosz - Curzydło
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 91
katarzyna.jagosz-curzydlo@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe.

mgr Agnieszka Kłyś
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 46
agnieszka.klys@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

Lic. Samanta Kapcia
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 11 74
samanta.cholewa@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej.

Ewa Zalecka
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 11 83
ewa.zalecka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni.

mgr Joanna Górska
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 88
joanna.lucka@.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

mgr Anna Bosowiec
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 15 85
anna.bosowiec@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Ilona Baltaza
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 15 85
ilona.baltaza@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Ilona Gas
ul. Gołębia 24 pok. nr 51, 31-007 Kraków
(12) 663 15 92
ilona.rybka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych subwencji, administracji ogólnouczelnianej, wynagrodzeń, Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków z jednoczesnym rozliczaniem kontrahentów.

mgr Barbara Leks - Wojtaszkiewicz
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 59
barbara.leks-wojtaszkiewicz@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej.

mgr Edyta Sokołowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 50, 31-007 Kraków
(12) 663 10 62
e.sokolowska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności badawczej.

mgr Ewelina Chudy
ul. Gołębia 24 pok. nr 50a, 31-007 Kraków
(12) 663 14 80
ewelina.chudy@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

mgr Monika Lewandowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 45, 31-007 Kraków
(12) 663 11 82
monika.lewandowska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.