Dział Księgowości

Dział zajmuje się:

 • dekretacją dowodów księgowych dotyczących działalności dydaktycznej, Inwestycji budowlanych i aparaturowych, Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Własnego Funduszu Stypendialnego
 • sporządzaniem kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  b) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych,
  c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • terminowym rozliczaniem rozrachunków, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem zasądzonych należności oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni
 • przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji:
  a) środków na rachunkach bankowych,
  b) należności,
  c) pożyczek,
  d) zobowiązań
 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego Uczelni
 • sporządzaniem sprawozdawczości finansowej Uniwersytetu zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji finansowej, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań wg przyjętych zasad rachunkowości
 • prawidłowym naliczaniem podatku dochodowego Od osób prawnych, prowadzeniem prawidłowej ewidencji oraz terminowym sporządzaniem dokumentacji rozliczeniowej dla Urzędu Skarbowego

Pracownicy działu

Kierownik
mgr Katarzyna Goraj

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 49
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 61
E-mail katarzyna.goraj@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Bieżący nadzór nad prawidłowym obciążeniem kosztów, nakładów wg. dokumentacji księgowej.

 

Zastępca Kierownika
Agata Gierk

Adres
ul. Gołębia 24 pok.49
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 17 07
Tel./Fax(12) 637 96 63
E-mail agata.gierk@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Nadzór nad przeprowadzaną windykacją należności i zobowiązań. Księgowanie wyciągów bankowych: subwencji, administracji ogólnouczelnianej, wynagrodzeń, Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków z jednoczesnym rozliczaniem kontrahentów.

 

Zastępca Kierownika
mgr Beata Słowik

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 73
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail beata.slowik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Nadzór nad przeprowadzaną wnidykacją należności i zobowiązań oraz windykacja należności i zobowiązań wewnętrznych. Bieżąca kontrola prawidłowości księgowań na kosztach i przychodach jednostek Uczelni. 

 

mgr Ewa Gąsiorska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 87
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.gasiorska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Zarządzania, Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydział Filozoficzny, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Matematyki, Wydział Fizyki, Informatyki i Atronomii, Wydział Historyczny, Jagiellońskie Centrum Językowe. Księgowanie dokumentów rozliczeń delegacji zagranicznych w ramach działalności rozliczanej przez Dział Księgowości.

 

mgr Ewa Kost

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 89
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.kost@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: dochody pozabudżetowe, Wydział Filologiczny, Instytut Konfucjusza. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków inwestycyjnych wraz z rozliczeniem z jednostkami finansującymi.

 

mgr Marta Zwierzyńska - Dwurnik

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 54
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail marta.zwierzynska-dwurnik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej. Windykacja należności od kontrahentów zewenętrznych wraz inwentaryzają sald.

 

Lidia Woźniczka

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 55
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail lidia.wozniczka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Domy Profesorskie, opłaty rekrutacyjne. Windykacja należności działalności dydaktycznej wraz z inwentaryzacją sald należności.

 

 

mgr Anna Gajewska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 86
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.gajewska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

 

Joanna Szot

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50a
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 03
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail joanna.szot@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: budynki mieszkalne. Windykacja należności Uniwersytetu, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni. Inwentaryzacja sald należności. 

 

mgr Anna Wędzicha

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50a
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 03
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.wedzicha@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

 

Zofia Kamińska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 90
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail zofia.kaminska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni.

 

mgr Katarzyna Jagosz - Curzydło 

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 91
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail katarzyna.jagosz-curzydlo@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: wynagrodzenia, księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe.

 

Janina Wyroba

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 82
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail janina.wyroba@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych związanych z kartami VE, księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów.

 

Lic. Samanta Cholewa

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 74
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail samanta.cholewa@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej.

 

mgr Ewa Białko-Wyzga

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 92
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.bialko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Biblioteka Jagiellońska, Sekcja ds Konferencji, Wydział Polonistyki, Fundusz Stypendialny, Bursa Jagiellońska. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Ewa Zalecka

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 83
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.zalecka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie kas fiskalnych Uczelni

 

mgr Joanna Górska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 88
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail joanna.lucka@.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności administracji ogólnouczelnianej, Domów Profesorskich, budynków mieszkalnych.

 

mgr Anna Bosowiec

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 85
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.bosowiec@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

 

mgr Ilona Baltaza

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 85
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ilona.baltaza@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydział Chemii. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.